Regulamin Pasażu Handlowego ARTcada.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 2. WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

ZAŁĄCZNIK NR 3. WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w tym
  1. zasady i warunki korzystania z platformy internetowej dostępnej pod adresem pasaz.artcada.pl;
  2. zakres usług świadczonych przez Artcada drogą elektroniczną;
  3. prawa i obowiązki Artcada oraz Użytkowników;
  4. zasady i warunki zawierania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  5. zasady i warunki zawierania Umowy Sprzedaży;
  6. zasady wyłączania odpowiedzialności Artcada z tytułu świadczenia usługi udostępniania Pasażu Handlowego.
 2. Pasaż Handlowy jest prowadzony przez: Dorotę Robinską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ALTUS Dorota Robinska, z siedzibą w Warszawie (03-931), ul. Poselska 7/1, wpisaną do CEIDG, NIP 634-128-89-10, Regon 141535980.
 3. Słowniczek:
  1. Artcada – oznacza właściciela Pasażu Handlowego wskazanego w ust. 2 powyżej;
  2. Pasaż Handlowy – oznacza platformę internetową prowadzoną przez Artcada, która działa pod adresem www pasaz.artcada.pl;
  3. Towar – oznacza towary, które można kupić za pośrednictwem Pasażu Handlowego;
  4. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Pasażu Handlowym i korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Artcada;
  5. Sprzedawca – oznacza podmiot wystawiający na sprzedaż swoje Towary w Pasażu Handlowym;
  6. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, zamieszczony pod adresem http://pasaz.artcada.pl/content/3-regulamin ;
  7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Artcada, na podstawie której Artcada nieodpłatnie świadczy na rzecz Użytkownika usługę udostępniania Pasażu Handlowego na zasadach opisanych w Regulaminie;
  8. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Pasażu Handlowego.
 4. Warunkiem korzystania z Pasażu Handlowego, w tym warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i Umowy Sprzedaży jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 5. Z Pasażu Handlowego mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Pasażu Handlowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 7. Do przeglądania asortymentu Pasażu Handlowego oraz składania zamówień niezbędny jest dostęp do sieci Internet wraz z programem służącym do przeglądania jej zasobów, a także aktywne konto poczty elektronicznej.
 8. W celu prawidłowego korzystania z Pasażu Handlowego niezbędne jest uruchomienie obsługi plików cookies i wyrażenie zgody przez Użytkownika na umieszczanie plików cookies w komputerze Użytkownika.
 9. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz korzystania z plików cookies określa Polityka Prywatności, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 2
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Artcada nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Pasażu Handlowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, awarią i/lub w przypadku niekompatybilności Pasażu Handlowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika i/lub Sprzedawcy.
 2. Artcada zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Pasażu Handlowego w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub oprogramowania bez wcześniejszego uprzedzania o tym użytkowników Pasażu Handlowego. Jednocześnie, Artcada nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w związku z przerwami lub zakłóceniami, o których mowa powyżej.
 3. Artcada zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi udostępniania Pasażu Handlowego, w tym do usunięcia wszelkich danych Użytkowników. Użytkownikom i Sprzedawcom nie przysługują względem Artcada żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności Artcada nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w związku z zaprzestaniem świadczenia przez nią ww. usług.
 4. Artcada nie jest stroną Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, a także nie ponosi odpowiedzialności za działania i/lub zaniechania Użytkownika i/lub Sprzedawcy.
 5. Artcada nie gwarantuje, że Użytkownik i/lub Sprzedawca mają możliwość wykonania Umowy Sprzedaży, w szczególności Artcada nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników Pasażu Handlowego, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez nich umów, w szczególności Umów Sprzedaży, zawartych za pośrednictwem Pasażu Handlowego.
 6. Artcada nie ponosi odpowiedzialności za jakość Towarów oferowanych do sprzedaży w Pasażu Handlowym, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Sprzedawców i/lub Użytkowników.
 7. Artcada nie ponosi wobec Użytkownika i/lub Sprzedawcy odpowiedzialności za szkody związane z zawarciem, nie zawarciem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Sprzedaży przez którąkolwiek ze stron.

§ 3
ZASADY I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Artcada świadczy na rzecz Użytkowników usługę udostępniania Pasażu Handlowego, na którą składa się w szczególności:
  1. przegląd Towarów oferowanych do sprzedaży w Pasażu Handlowym;
  2. składanie zamówień i zawieranie Umów Sprzedaży;
  3. przegląd zawartych Umów Sprzedaży;
  4. sprawdzanie statusu zamówienia.
 2. Korzystanie z Pasażu Handlowego jest bezpłatne i wymaga dokonania rejestracji.
 3. Użytkownicy zarejestrowani w Bibliotece Produktów nie muszą dokonywać oddzielnej rejestracji w Pasażu Handlowym. W takim przypadku podczas logowania w Pasażu Handlowym można użyć loginu i hasła do konta w Bibliotece Produktów. Przed rozpoczęciem korzystania z Pasażu Handlowego należy zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Niespełnienie powyższych warunków jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z Pasażu Handlowego
 4. Rejestracji w Pasażu Handlowym dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Pasażu Handlowego i przesłanie go do Artcada. W formularzu rejestracyjnym należy wypełnić następujące pola:
  1. imię i nazwisko Użytkownika;
  2. adres zamieszkania;
  3. adres poczty elektronicznej.
 5. W trakcie rejestracji Użytkownik podaje login i hasło, za pomocą których będzie się logował na swoje konto w Pasażu Handlowym.
 6. Użytkownik wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że podane w nim dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że jest uprawniony do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Warunkiem dokonania rejestracji jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji i aktywacji konta oraz inne wymagane przez prawo informacje.
 9. Do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Artcada dochodzi z chwilą aktywacji konta przez Użytkownika dokonującego rejestracji. Do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika zarejestrowanego w Bibliotece Produktów dochodzi z chwilą akceptacji Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, po zalogowaniu się przez niego w Pasażu Handlowym.
 10. Artcada może odmówić utworzenia konta, zablokować lub usunąć istniejące konto jeżeli jego nazwa jest używana przez innego Użytkownika, gdy jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub gdy narusza dobra osobiste osób trzecich lub interesy Artcada.
 11. Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na otrzymywanie przez niego drogą elektroniczną wszelkich powiadomień związanych z realizacją Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub Umowy Sprzedaży.
 12. Artcada, w rozsądnym czasie po zawarciu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, lecz przed rozpoczęciem świadczenia usług przekaże Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na trwałym nośniku.
 13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana na czas nieokreślony.
 14. Poprzez zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu, oraz:
  1. zobowiązuje się do korzystania z Pasażu Handlowego w sposób zgodny z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz do nienaruszania przy tym praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów;
  2. oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe i aktualne, a w razie zmiany tych danych zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji;
  3. zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła do swojego konta zarejestrowanego w Pasażu Handlowym;
  4. przyjmuje do wiadomości, że Artcada nie jest stroną Umowy Sprzedaży oraz że w niektórych przypadkach Artcada może działać jako pełnomocnik ustanowiony przez Sprzedawcę.
 15. Artcada nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Użytkownika spowodowane dostępem do konta Użytkownika przez osobę nieuprawnioną i/lub wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika swojego loginu i/lub hasła osobie trzeciej.

§ 4
ROZWIĄZANIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez każdą za stron.
 2. Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym momencie, usuwając samodzielnie swoje konto lub przesyłając stosowne oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail: info@artcada.pl.
 3. W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ma prawo do odstąpienia od tej Umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu należy skierować w formie pisemnej na adres ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa lub mailowo na adres e-mail: info@artcada.pl . Prawo do odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi jeżeli złożył zamówienie za pośrednictwem Pasażu Handlowego. Informacje dot. korzystania z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz wzór formularza odstąpienia, z którego może skorzystać Użytkownik stanowią Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Artcada ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez podania przyczyn z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia, przesyłając w tym celu stosowne oświadczenie do Użytkownika na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail.
 5. W przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, dobrych obyczajów czy też praw osób trzecich Artcada ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia. Stosowne oświadczenie zostanie przesłane do Użytkownika na podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron nie ma wpływu na zobowiązania i uprawnienia Użytkownika i/lub Artcada wynikające z zawartych umów, w tym na wynikające z nich rozliczenia i uprawnienia/roszczenia stron.

§ 5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownicy mają prawo do zgłaszania Artcada wszelkich nieprawidłowości/reklamacji związanych z działaniem Pasażu Handlowego w terminie 3 dni kalendarzowych od wystąpienia nieprawidłowości w działaniu Pasażu Handlowego. Reklamacje należy skierować do Artcada za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pawel.anklewicz@artcada.pl.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Artcada w terminie 14 dni kalendarzowych. O wyniku postępowania reklamacyjnego Artcada poinformuje Użytkownika w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, rodzaj nieprawidłowości w działaniu Pasażu Handlowego oraz datę jej wystąpienia. Użytkownik może też podać inne informacje, które w jego ocenie mogą mieć znaczenie dla poprawy działania Pasażu Handlowego.

ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY W PASAŻU HANDLOWYM

Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Pasażu Handlowego jest zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień podczas składania zamówienia, posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej oraz dokonanie rejestracji w Pasażu Handlowym na warunkach opisanych w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 6
INFORMACJE O TOWARACH

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Pasażu Handlowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie Towary oferowane do sprzedaży w Pasażu Handlowym są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi zamówione Towary bez wad.
 3. Ceny Towarów w Pasażu Handlowym podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy Towaru do Użytkownika (koszty przesyłki), który każdorazowo jest wskazany w karcie danego Towaru przez Sprzedawcę.
 5. Artcada zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów na wyraźne żądanie Sprzedawcy, oraz prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe uprawnienia nie mają wpływu na ceny Towarów, na które zamówienia zostały złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 6. Każdy Towar ma swoją kartę Towaru, na której znajduje się jego dokładny opis, zdjęcie, specyfikacja, cena, formy i koszty dostawy, dostępność w Pasażu Handlowym, tj. czy Towar jest „dostępny”, czy „niedostępny” oraz zasady zwrotu, wykonywania roszczeń z rękojmi i gwarancji (jeśli została udzielona).
 7. W przypadku, gdy Użytkownik jest zainteresowany nabyciem Towaru, który oznaczony jest jako „niedostępny”, wówczas może się dowiedzieć o termin dostępności Towaru kierując zapytanie do Artcada na adres e-mail info@artcada.pl.

§ 7
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia w Pasażu Handlowym można składać całą dobę, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w najbliższy dzień roboczy.
 2. Użytkownik składając zamówienie za pośrednictwem Pasażu Handlowego składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach określonych w karcie Towaru przez Sprzedawcę. Poprzez wysłanie zamówienia, Użytkownik potwierdza m.in., że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także iż zobowiązuje się do zapłaty ceny za Towar i uiszczenia kosztów przesyłki w zależności od wybranej metody dostawy.
 3. Proces złożenia i opłacenia zamówienia wygląda następująco:
  1. Użytkownik umieszcza Towar, który chce zakupić w koszyku, a następnie klika na przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”, który przekierowuje go na stronę do zalogowania;
  2. w celu złożenia zamówienia Użytkownik musi zalogować się na swoje konto; Użytkownik nie posiadający konta w Pasażu Handlowym musi dokonać rejestracji;
  3. po zalogowaniu się na swoje konto Użytkownik wypełnia formularz zamówienia, w którym m.in. podaje adres do wysyłki, adres rozliczeniowy (jeśli jest inny niż adres wysyłki) oraz numer telefonu, a następnie klika na przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”, który przekierowuje go na stronę, na której wybiera się opcję dostawy; warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Użytkownika prawidłowych danych;
  4. Użytkownik wybiera opcję dostawy Towaru, akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia;
  5. po dokonaniu ww. czynności Użytkownik otrzymuje podsumowanie swojego zamówienia; po weryfikacji podsumowania zamówienia Użytkownik klika na przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia” przekierowujący go na stronę płatności;
  6. Użytkownik ma prawo do dokonywania modyfikacji zamówienia, w tym do dokonywania zmian i modyfikacji form dostawy oraz swoich danych teleadresowych, aż do momentu złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty, tj. do momentu kliknięcia na przycisk „Kupuję i Płacę”;
  7. Użytkownik składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży w momencie kliknięcia na przycisk „Kupuję i płacę”, który przekierowuje Użytkownika na stronę Przelewy24.pl, za pośrednictwem której należy dokonać zapłaty;
  8. przed dokonaniem płatności Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu Przelewy24.pl;
  9. na stronie płatności Użytkownik wybiera bank, w którym posiada rachunek bankowy, za pośrednictwem którego będzie realizował płatność za Towar lub wybiera sposób płatności za Towar przy użyciu karty płatniczej;
  10. w przypadku wybrania jako metody płatności przelewu bankowego on-line, Użytkownik zostaje przeniesiony na stronę internetową wybranego przez siebie banku, za pośrednictwem którego dokonuje płatności;
  11. w przypadku wybrania sposobu płatności kartą płatniczą, Użytkownik wypełnia formularz karty płatniczej wymagany do dokonania płatności i dokonuje płatności;
  12. po pozytywnej weryfikacji płatności Użytkownik otrzymuje informację z serwisu Przelewy24.pl na podany przez siebie adres e-mail, że płatność została zakończona pomyślnie; sprawdzenie statusu płatności jest również możliwe po zalogowaniu się do swojego konta, za pomocą panelu konta w zakładce historia i szczegóły zamówień;
  13. po otrzymaniu płatności przez Artcada Użytkownik otrzymuje wiadomość na podany przez siebie adres e-mail, że płatność dotarła oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży zawierające podsumowanie złożonego zamówienia oraz inne wymagane prawem informacje.
 4. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży od Artcada, o którym mowa w ust. 3 pkt 13 powyżej.

§ 8
PŁATNOŚCI

 1. Płatności w Pasażu Handlowym są realizowane za pomocą serwisu Przelewy24.pl, prowadzonego przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, która świadczy usługi płatnicze.
 2. W serwisie Przelewy24.pl Użytkownik może dokonać płatności:
  1. za pomocą przelewu bankowego on-line pod warunkiem posiadania rachunku bankowego w banku obsługiwanym przez Przelewy24.pl;
  2. za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego.
 3. Artcada oświadcza, że Sprzedawca udzielił jej pełnomocnictwa do przyjmowania płatności za Towary na rachunek bankowy Artcada w jego imieniu.
 4. Za realizację usług obsługi płatności świadczonych przez osoby trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty, Artcada nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Artcada o otrzymaniu płatności za Towar.
 6. Terminem zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Artcada wymaganą należnością.
 7. Zamówienia nieopłacone w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia będą anulowane.
 8. Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi wraz z Towarem dokument księgowy wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 9
DOSTAWA TOWARU

 1. Zamówiony Towar jest wysyłany do Użytkownika transportem własnym lub za pośrednictwem firm wysyłkowych, z których korzystają Sprzedawcy.
 2. Terminy realizacji zamówienia oraz koszty i zasady dostawy są każdorazowo określane przez Sprzedawcę w karcie danego Towaru.
 3. Zamówienia obejmujące Towary zakupione od tego samego Sprzedawcy, o różnym czasie realizacji, są wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, chyba że Strony uzgodniły inne zasady dostawy.
 4. Artcada i Sprzedawca nie odpowiadają za niedostarczenie Towaru i/lub opóźnienie w dostarczeniu Towaru wynikające z błędnie podanego przez Użytkownika lub niedokładnego adresu dostawy.
 5. Towar może być odebrany przez Użytkownika osobiście we wskazanym przez Sprzedawcę punkcie odbioru, jeżeli Sprzedawca dopuszcza taką możliwość o czym każdorazowo informuje w karcie Towaru, a Użytkownik dokona wyboru takiej opcji.
 6. Jakiekolwiek zmiany warunków dostawy dokonane przez Użytkownika już po wysyłce Towaru, mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, które w całości ponosi Użytkownik. O wszelkich zmianach tych warunków Użytkownik powinien bezpośrednio informować Sprzedawcę.

§ 10
RĘKOJMIA, GWARANCJA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Roszczenia z tytułu rękojmi i/lub udzielonej gwarancji należy kierować bezpośrednio do Sprzedawcy, na adres Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu zamówienia, który zobowiązuje się do rozpatrywania ich zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od daty, w której Użytkownik lub osoba trzecia wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie Towaru nabytego przez Użytkownika za pośrednictwem Pasażu Handlowego. Zasady i warunki skorzystania z tego uprawnienia są wskazane w ust. 3 do 8 niniejszego paragrafu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Użytkownik jest obowiązany poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przed upływem terminu do odstąpienia od tej Umowy. Ww. oświadczenie należy skierować w formie pisemnej bezpośrednio do Sprzedawcy na adres wskazany przez Sprzedawcę w procesie realizacji zamówienia lub na podany przez niego adres e-mail. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 4. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania Towaru do Sprzedawcy na swój koszt, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może przejąć na siebie koszty zwrotu Towaru, o czym każdorazowo informuje Użytkowników.
 5. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, zapakowany w sposób zapewniający zabezpieczenie przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Użytkownik odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z Towaru w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy innego, niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu Towaru od Użytkownika. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika lub na kartę płatniczą Użytkownika, za pomocą których Użytkownik dokonał zapłaty za Towar, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 7. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, posiadającemu status konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 8. W sprawach nieuregulowanych w tym paragrafie stosuje się przepisy prawa polskiego.
 9. Sprzedawca może zaoferować Użytkownikom korzystniejsze zasady odstąpienia od Umowy, niż wynikające z przepisów bezwzględnie obowiązujących.

§ 11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dokonując rejestracji w Pasażu Handlowym, w tym logując się na swoje konto w Pasażu Handlowym, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.) w celu zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.) w celu realizacji zamówienia, w tym w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Administratorem danych osobowych jest: Dorota Robinska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ALTUS Dorota Robinska, z siedzibą w Warszawie (03-931), ul. Poselska 7/1, wpisaną do CEIDG, NIP 634-128-89-10, Regon 141535980.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Artcada i Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Artcada i/lub Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów za pośrednictwem Pasażu Handlowego.
 5. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika będą gromadzone i przetwarzane przez administratora jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zamówień składanych przez Użytkownika. Podane przez Użytkownika dane osobowe Artcada zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 7. Każdy kto udostępnił swoje dane osobowe, w każdym czasie ma do nich dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji czy też usunięcia.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Pasażu Handlowego (w tym zdjęć i opisów Towarów) bez uzyskania pisemnej zgody Artcada.
 2. Artcada zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona na stronie internetowej Pasażu Handlowego wraz z jego nową treścią. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Artcada, lecz nie krótszym niż 7 dni od momentu opublikowania na stronie Pasażu Handlowego nowego Regulaminu. Do zamówień, które zostały rozpoczęte przed wejściem w życie zmiany Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowego Regulaminu. Logując się na swoje konto w Pasażu Handlowym Użytkownik otrzyma informację o zmianie Regulaminu. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu przez Użytkownika Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Pasażu Handlowego, można go pobrać w każdej w chwili ze strony http://pasaz.artcada.pl/content/3-regulamin .
 4. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 5. Prawem właściwym dla Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowy Sprzedaży jest prawo polskie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowa Sprzedaży podlegają jurysdykcji sądów powszechnych w Polsce.
 6. W odniesieniu do Użytkowników, którzy nie posiadają statusu konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszystkie spory pomiędzy Użytkownikami a Artcada będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Artcada.
 7. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest uprawniony do pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 .
 8. Tytuły paragrafów mają znaczenie wyłącznie informacyjne i nie mają wpływu na interpretację postanowień Regulaminu.
 9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu:
  1. Polityka prywatności;
  2. wzór odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  3. wzór odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.03.2016 r.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij