Polityka prywatności

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w tym załączników do Regulaminu, administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, których dane osobowe zostały przekazane firmie ALUS Dorota Robinska będącej właścicielem Pasaz.ARTcada.pl w związku ze świadczeniem Usług (w tym danych osobowych Kupujących), jest ALUS Dorota Robinska. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w niniejszym pkt 1., mogą być przekazane ALUS Dorota Robinska w szczególności przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Facebook i Google, w związku z logowaniem się Użytkowników w Pasaz.Artcada.pl
 2. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt .1., są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt .1., przetwarzane są w celu świadczenia tym Użytkownikom przez Pasaz.Artcada.pl usług a także w celach związanych ze świadczeniem usług przez ALUS Dorota Robinska.
 4. ALUS Dorota Robinska z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). ALUS Dorota Robinska prowadząc Pasaz.Artcada.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. ALUS Dorota Robinska prowadząc Pasaz.Artcada.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.
 5. ALUS Dorota Robinska prowadząc Pasaz.Artcada.pl zapewnia Użytkownikom, o których mowa w pkt 1., realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy, o których mowa w pkt 1., mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy ALUS Dorota Robinska prowadząc Pasaz.Artcada.pl zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez ALUS Dorota Robinska prowadząc Pasaz.Artcada.pl danych osobowych innemu niż ALUS Dorota Robinska prowadząc Pasaz.Artcada.pl administratorowi danych.
 6. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 1., mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt.1., mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez ALUS Dorota Robinska prowadząc Pasaz.Artcada.pl a także w związku z tymi usługami – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie ALUS Dorota Robinska prowadząc Pasaz.Artcada.pl czynności związane ze świadczeniem usług przez ALUS Dorota Robinska prowadząc Pasaz.Artcada.pl oraz Kontrahentom. W szczególności dane osobowe:
  1. Użytkowników nie będących Kupującymi mogą być przekazywane przez ALUS Dorota Robinska prowadząc Pasaz.Artcada.pl Kontrahentom w celu umożliwienia oferowania tym Użytkownikom Towarów do zakupu w ramach Pasaz.Artcada.pl
  2. Kupujących mogą być przekazywane przez ALUS Dorota Robinska prowadząc Pasaz.Artcada.pl . Kontrahentom w celu umożliwienia im obsługi procesu dokonania przez tych Kupujących zakupu Towarów u Kontrahentów.
  3. Dane Kupujących, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, są przekazywane przez ALUS Dorota Robinska prowadząc Pasaz.Artcada.pl Operatorowi Płatności, w celu zrealizowania Usług płatniczych oraz w celach wypełnienia przez Operatora Płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych ze świadczeniem przez Operatora płatności Usług płatniczych. W zakresie danych osobowych wskazanych powyżej administratorem danych osobowych jest również Operator płatności.
 7. ALUS Dorota Robinska prowadząc Pasaz.Artcada.pl wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Pasaz.Artcada.pl w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 8. ALUS Dorota Robinska prowadząc Pasaz.Artcada.pl informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Pasaz.Artcada.pl używane są przez ALUS Dorota Robinska pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Pasaz.Artcada.pl. Uzyskane przez ALUS Dorota Robinska prowadząc Pasaz.Artcada.pl informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. ALUS Dorota Robinska prowadząc Pasaz.Artcada.pl . informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Pasaz.Artcada.pl może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij